Przyszłość rolnictwa

Przyszłość rolnictwa jest zagadnieniem wieloaspektowym. Dotyczy zwiększenia plonów, poprawy zrównoważonego rozwoju i tworzenia zapotrzebowania na pracowników rolnych. Dotyczy również wpływu technologii. Ten artykuł omawia niektóre z głównych wyzwań i możliwości w rolnictwie. Przedstawiono również niektóre z najbardziej obiecujących technologii. Ponadto artykuł omawia, jak możemy przygotować się na te wyzwania i możliwości.

Zwiększenie plonów

Zwiększenie plonów w rolnictwie jest głównym wyzwaniem dla sektora rolniczego, ale można je osiągnąć dzięki nowym technologiom i metodom. Inwestycje w rolnictwo zwiększą wydajność i pomogą zaspokoić światowe zapotrzebowanie na energię, żywność i mięso. W USA plony kukurydzy wzrosły z 1,6 tony/ha w latach 30. XX wieku do około 9,5 tony/ha obecnie.

Zwiększenie plonów w rolnictwie wymaga lepszego zrozumienia, jak rośliny reagują na stres oksydacyjny. Ewolucyjne mechanizmy reakcji roślin nie są wystarczające do przewidywania plonów, ponieważ wydajność reprodukcyjna nie zawsze jest skorelowana z produkcją roślinną. Oznacza to, że poprawa stanu mikrobiologicznego gleby jest niezbędnym krokiem w kierunku zwiększenia plonów.

W ciągu ostatnich 50 lat przemysł rolniczy przeszedł ogromną transformację. Postęp w dziedzinie maszyn i technik sadzenia pozwolił rolnikom uprawiać więcej ziemi i zwiększyć plony. Postęp w dziedzinie nasion, nawadniania i nawozów również przyczynił się do zwiększenia plonów. Jednak przemysł rolniczy jest wciąż na wczesnym etapie cyfryzacji, a nowe technologie mogą pomóc rolnikom zoptymalizować wykorzystanie zasobów oraz poprawić plony i ekonomikę.

Cechy biotechnologiczne to kolejna ważna technologia zwiększania plonów. Cechy te są uwarunkowane genetycznie i mogą skutkować zwiększeniem potencjału plonowania lub zwiększoną tolerancją na różne stresy. W miarę doskonalenia technik biotechnologicznych, powinny one pomóc rolnikom zwiększyć produktywność na istniejących gruntach uprawnych, a nawet mogą ograniczyć potrzebę wprowadzenia do produkcji większej ilości gruntów.

Biotechnologia pomogła zwiększyć plony w wielu obszarach świata. Na przykład plony kukurydzy w Ameryce Północnej są prawie dwukrotnie wyższe niż plony uprawiane w innych częściach świata. Dzięki tym ulepszeniom rolnicy mogą zaspokoić globalne zapotrzebowanie na paszę i paliwo, jednocześnie zmniejszając zapotrzebowanie na nowe tereny. Zwiększając plony, rolnicy mogą zużywać mniej wody, co zmniejszy zapotrzebowanie na nowe tereny pod uprawy. Jest to duży krok naprzód dla rolnictwa.

Zwiększenie zrównoważonego rozwoju

Technologia była kluczem do poprawy efektywności działań rolniczych. Rolnicy mogą obecnie zwiększyć swoje plony, jednocześnie zmniejszając emisję gazów cieplarnianych. W rezultacie mogą zmniejszyć całkowite zużycie energii nawet o 60%. Ponadto, zrównoważone rolnictwo tworzy do 30% więcej miejsc pracy niż rolnictwo konwencjonalne. Co więcej, produkty wytwarzane w sposób zrównoważony osiągają wyższe ceny na rynku. Chociaż zrównoważone rolnictwo jest wciąż stosunkowo nową koncepcją, staje się ono coraz bardziej popularne na całym świecie.

Firmy takie jak McDonald’s, Walmart, Monsanto i Kellogg zgodziły się skupić na zrównoważonym rolnictwie. Firmy te zobowiązały się do poprawy żyzności gleby, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy zdrowia gleby. Ich zobowiązania są szczególnie istotne, biorąc pod uwagę fakt, że do końca tego wieku świat będzie musiał wyżywić około 2 miliardów ludzi.

Jednym z największych wyzwań jest zapewnienie niezawodnych i przystępnych cenowo dostaw żywności. Obecnie 30 do 40% żywności jest tracone lub marnowane w łańcuchu produkcyjnym. Ta ilość mogłaby czterokrotnie nakarmić głodujących na świecie, gdyby została wykorzystana bardziej efektywnie. W tym celu rolnicy zwiększają wydajność i wykorzystują odpady, stosując praktyki ograniczające zużycie wody i emisję dwutlenku węgla.

Zrównoważony rozwój rolnictwa wymaga wielostronnych wysiłków w zakresie edukacji, badań i praktyki. Rolnicy, badacze, robotnicy i sprzedawcy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu zrównoważonych dostaw żywności. Wymaga to kompleksowego podejścia, które uwzględnia linię potrójnego dna. Potrójna linia dna obejmuje zarządzanie środowiskiem, odpowiedzialność społeczną i rentowność ekonomiczną.

Zwierzęta gospodarskie również odgrywają kluczową rolę w zrównoważonych systemach żywnościowych. Obornik zwierząt gospodarskich jest ważnym źródłem naturalnego nawozu, a zwierzęta pociągowe zwiększają wydajność na obszarach wiejskich. Zwierzęta gospodarskie są również ważnym atutem dla społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Szacuje się, że na całym świecie jest około 500 milionów pasterzy, których byt zależy od zwierząt gospodarskich. Ponadto systemy produkcji zwierzęcej przyczyniają się do sekwestracji węgla i zachowania różnorodności biologicznej. Przyczyniają się również do przekształcenia zasobów naturalnych w żywność, włókna i siłę roboczą.

Zwiększanie zrównoważonego rozwoju w rolnictwie wiąże się z równoważeniem kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. W związku z tym, ważne jest, aby rozważyć wpływ praktyk rolniczych na produkt końcowy. Na przykład, producenci owoców ekologicznych muszą stosować więcej pestycydów i mają niższe plony rynkowe niż ich konwencjonalni odpowiednicy. W rezultacie ekologiczna produkcja owoców została ograniczona do niektórych regionów ze względu na konflikt z metodami konwencjonalnymi.

Zwiększone zapotrzebowanie na pracowników rolnych

Sektor rolno-spożywczy jest ogromnym pracodawcą, stanowiąc 80 procent siły roboczej w krajach o niskich dochodach. Dla porównania, tylko 10 procent siły roboczej w krajach o wysokim dochodzie pracuje w tym sektorze. Ci pracownicy pracują głównie w przemyśle spożywczym lub usługach, a wielu z nich to pracownicy migrujący. Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie, wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników rolnych.

Zwiększone zapotrzebowanie na pracowników rolnych spowodowało niedobór siły roboczej dla pracowników rolnych w krajach o wyższym dochodzie. Wielu z nich to zagraniczni pracownicy migrujący, wykonujący prace trudne do zautomatyzowania. W Europie, na przykład, ponad 1 milion sezonowych pracowników rolnych zostało wysiedlonych z powodu ograniczeń mobilności COVID-19. Model pracy migracyjnej staje jednak w obliczu wyzwań związanych z rosnącymi nastrojami antyimigracyjnymi. Na szczęście szybki postęp w dziedzinie robotyki rolniczej stanowi alternatywę. Technologie te obejmują pionowe farmy i zautomatyzowane zbieracze truskawek. Te nowe technologie zmniejszają zapotrzebowanie na siłę roboczą i umożliwiają przeniesienie produkcji rolnej.

Wpływ technologii

W dzisiejszym świecie technologia rewolucjonizuje rolnictwo. Oferuje ona rolnikom wiele korzyści, które wcześniej nie były dla nich dostępne, np. większą wydajność. Nowe narzędzia i techniki sprawiają, że prace rolnicze są bardziej wydajne i oszczędzają cenny czas rolników. Mogą również zwiększyć jakość wytwarzanych produktów, co może pomóc im wyróżnić się na tle konkurencji i zdobyć nowych klientów. Ponadto wykorzystanie technologii może również pomóc rolnikom w rozszerzeniu działalności i szybszym dotarciu na nowe rynki.

Ponieważ populacja świata rośnie szybciej niż dostępne zasoby naturalne, wpływ rolnictwa jest coraz większy. W związku z tym konieczne jest, aby rolnictwo stało się bardziej zrównoważone i produktywne. Nowe technologie mogą pomóc w przekształceniu światowej podaży żywności i złagodzeniu jej wpływu na klimat i środowisko. Na przykład cyfrowe systemy rolnicze mogą pomóc w ograniczeniu marnotrawstwa żywności na każdym etapie łańcucha dostaw żywności. Rolnictwo zostało po raz pierwszy wprowadzone 12 000 lat temu i było katalizatorem zmian w społeczeństwach ludzkich. Rewolucja neolityczna, miasta i rozwój złożonych cywilizacji były napędzane przez rolnictwo.

Aby pozostać konkurencyjnym, rolnictwo musi przyjąć zaawansowane technologie. Ważnym krokiem w tym kierunku jest przyjęcie cyfrowej transformacji, którą umożliwia łączność. Rolnictwo jest znacznie mniej zdigitalizowane niż wiele innych branż na całym świecie. Podczas gdy poprzednie postępy w rolnictwie były genetyczne i mechaniczne, kolejny skok wydajności wymaga bardziej zaawansowanych narzędzi cyfrowych. Podczas gdy niektóre z tych nowych narzędzi zostały już opracowane, aby pomóc rolnikom w bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów, inne mają potencjał, aby przekształcić procesy podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem. Te innowacje mogą pomóc rolnikom zwiększyć plony i uczynić ich rolnictwo bardziej opłacalnym.

Zwiększenie produkcji żywności jest kluczowe dla zaspokojenia naszych potrzeb żywnościowych. Jednak nawet jeśli na świecie rośnie liczba ludności, wiele żywności będzie się marnować. Marnowanie żywności występuje na każdym etapie łańcucha dostaw żywności, w tym podczas transportu i przechowywania. W związku z tym technologia może odegrać ważną rolę w zmniejszeniu ilości marnowanej żywności.

Nowe technologie mogą pomóc rolnikom ograniczyć ilość godzin pracy i zwiększyć plony. Dzięki automatyzacji powtarzających się zadań, rolnicy będą mieli więcej czasu i zasobów, aby skupić się na bardziej kluczowych funkcjach swojej działalności. Oprócz zmniejszenia zapotrzebowania na pracę ludzką, automatyzacja może również pomóc rolnikom zaoszczędzić pieniądze na paliwie, zwiększyć plony i poprawić jakość gleby.

Podobne tematy