Wpływ rolnictwa na gospodarkę

W tym artykule zbadamy rolę rolnictwa w gospodarce USA, znaczenie handlu rolnego i wpływ nowoczesnych technologii rolniczych. Zbadamy również rolę zmian klimatycznych i handlu rolnego w gospodarce amerykańskiej. Na koniec przyjrzymy się przyszłości rolnictwa i roli, jaką odgrywa ono w świecie.

Znaczenie handlu rolnego

Sektor rolniczy odgrywa ważną rolę w gospodarce, a wiele krajów przykłada do niego dużą wagę. Oprócz tego, że rolnictwo jest podstawowym źródłem żywności, stanowi również ważny element bezpieczeństwa narodowego. Na przykład niedawna epidemia afrykańskiej grypy świń spowodowała gwałtowny wzrost cen wieprzowiny, zwłaszcza w Chinach. Ponadto zmienia się globalny klimat, co ma wpłynąć na produkcję rolną w najbliższych dekadach.

Zmiany klimatu będą w różnym stopniu wpływać na produkcję rolną i handel. W scenariuszu wysokiej emisji CO2 handel rolny staje się bardziej scentralizowany i regionalny, natomiast w scenariuszu niskiej emisji CO2 sieć handlu rolnego staje się bardziej rozproszona. Takie rozmieszczenie może pomóc w łagodzeniu skutków związanych z klimatem, takich jak rozprzestrzenianie się nowych patogenów. Ponadto, bardziej rozproszona sieć handlu rolnego może pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa żywnościowego.

Handel rolny odgrywa krytyczną rolę w zaspokajaniu lokalnych niedoborów w produkcji. Jednak zmiany w globalnej sieci handlowej stworzyły również nowe możliwości i zagrożenia. Chociaż rolnictwo jest ważnym elementem gospodarki, wiele krajów odniosło niewielki sukces w ułatwianiu handlu poprzez wspólne wysiłki. WTO i rządy krajowe nie zdołały osiągnąć porozumienia w niektórych ważnych kwestiach, które mają wpływ na handel rolny.

Liberalizacja handlu rolnego przyniosłaby ogromne korzyści dla krajów rozwijających się. Kraje rozwijające się mogłyby zyskać 122,2 mld dolarów w korzyściach handlowych poprzez usunięcie ograniczeń, które hamują rolnictwo. Ponadto, zwiększyłoby to również możliwości wyboru konsumentów. Handel rolno-spożywczy stale wzrastał w ciągu ostatnich dwóch dekad, osiągając prawie siedmioprocentowy wzrost w ujęciu realnym w latach 2001-2019. Staje się on coraz bardziej globalny, a globalne łańcuchy wartości łączą ten sektor z innymi sektorami gospodarki.

Rządy muszą rozważyć wpływ swojej rolniczej polityki handlowej na handel. Aby zmniejszyć bariery handlowe, muszą wdrożyć politykę „zielonej skrzynki”. Polityki te obejmują krajowe wsparcie dla rolników. Taka polityka musi być finansowana przez rząd i nie może być finansowana przez wyższe ceny. Muszą również wyeliminować subsydia eksportowe.

Wkład rolnictwa w gospodarkę USA

Przemysł rolniczy jest jednym z największych sektorów gospodarki USA, zajmując prawie połowę ziemi narodowej. Zatrudnia miliony pracowników, w tym kierowców ciężarówek, naukowców zajmujących się żywnością i producentów. Pracownicy ci dostarczają różne produkty do sklepów spożywczych i restauracji w całym kraju. Ponadto produkty rolne są wykorzystywane we wszystkim, od proszku do prania i antybiotyków po opony.

Firmy produkujące żywność i napoje zatrudniają 1,7 miliona osób w USA, a ich produkty wnoszą około 136 miliardów dolarów do krajowego PKB. Według serii Bureau of Economic Analysis’ Value Added by Industry, amerykańskie rolnictwo wniosło 5,7 procent PKB kraju w 2016 roku.

Żywność i rolnictwo to podstawowe źródła błonnika, białka, węglowodanów i witamin w naszych codziennych dietach. Wiele z tych składników odżywczych znajduje się naturalnie w owocach i warzywach. Dodają one również smaku naszym posiłkom. Produkty te mogą również pomóc zmniejszyć nasze ogólne rachunki za żywność. W rzeczywistości Amerykanie wydają około 12 procent swoich budżetów domowych na jedzenie.

Sektor rolniczy był historycznie głównym czynnikiem wpływającym na gospodarkę kraju. Pomimo spadku produkcji rolnej i malejących cen towarów, wkład farm w gospodarkę USA jest nadal znaczący. W 2016 roku sektor farm wniósł 136,7 miliarda dolarów do gospodarki USA, co oznacza spadek o sześć procent w stosunku do 2015 roku. A ponieważ wkład farm w gospodarkę wynosi mniej niż jeden procent całej gospodarki USA, spowolnienie było bardziej dotkliwe dla stanów o dużej gospodarce rolnej.

Dziś Stany Zjednoczone należą do największych producentów i konsumentów produktów rolnych na świecie. Oprócz karmienia milionów głodnych ludzi, rolnictwo pomaga krajom rozwijać ich gospodarkę. A rolnictwo wpływa również na życie przyszłych pokoleń, co sprawia, że niezbędne jest zbudowanie zrównoważonego systemu gospodarczego dla tego sektora.

Wpływ zmian klimatu

Na produkcję rolną wpływa wiele czynników, w tym zmiany klimatu. Zmiany klimatu będą się różnić w zależności od regionu, ale niektóre obszary będą bardziej dotknięte niż inne. Największy wpływ mogą mieć kraje rozwijające się, które często nie dysponują zasobami niezbędnymi do dostosowania się do zmian klimatu.

Do najbardziej niszczących skutków zmian klimatu dla rolnictwa należą susze i zmniejszenie plonów. Najbardziej ucierpią najbiedniejsze regiony, gdzie spodziewany jest spadek plonów nawet o 30%. Wiele upraw, szczególnie tych zasilanych deszczem, zbliża się do swojej maksymalnej tolerancji na temperaturę i nawet najmniejszy wzrost temperatury doprowadzi do gwałtownego spadku wydajności upraw.

Fale upałów mogą zmniejszyć plony i spowodować gwałtowny wzrost cen żywności. Podczas europejskiej fali upałów w 2003 roku, szacuje się, że nieubezpieczone straty w rolnictwie wyniosły 13 miliardów euro. Podobnie, susza i stres cieplny mogą znacząco obniżyć wydajność zwierząt. Ponadto, warunki te mogą obniżyć jakość paszy, którą mogą jeść wypasane zwierzęta. Zmiany te mogą negatywnie wpłynąć na przystępność cenową żywności, a także na zdrowie ludzi.

Chociaż jest mało prawdopodobne, aby zmiany klimatyczne wpłynęły na zaopatrzenie Stanów Zjednoczonych w żywność w najbliższej przyszłości, wpłyną one na produktywność regionów rolniczych w całym kraju. Prawdopodobnie stworzy to regionalnych zwycięzców i przegranych. Jednak wpływ ten nie jest jeszcze w pełni zrozumiały. Ponieważ modele klimatyczne opierają się na podwojeniu poziomu CO2 w atmosferze, długoterminowe skutki zmiany klimatu mogą być niedoszacowane.

Szerszy zakres rolniczych instrumentów finansowych mógłby pomóc rolnikom w radzeniu sobie z ryzykiem związanym ze zmianami klimatu. Ubezpieczenie upraw może pomóc w zmniejszeniu tego ryzyka, ale rolników musi być stać na opłacenie składek. Oprócz instrumentów finansowych, zmiany w zachowaniu rolników i poprawa warunków instytucjonalnych mogą być niezbędne do osiągnięcia udanej adaptacji.

Znaczenie nowoczesnych technologii rolniczych

Nowoczesne technologie rolnicze są niezbędne do zwiększenia plonów i rentowności dla rolników. Jednak wdrożenie takich technologii nie zawsze jest proste. Rolnicy muszą wziąć pod uwagę czynniki społeczne, instytucjonalne i ekonomiczne, aby wybrać najlepszą technologię dla swoich gospodarstw. Niektóre z tych czynników obejmują wielkość gruntów, koszty i korzyści.

Wiele z tych technologii jest samojezdnych, co jest wielką korzyścią dla rolników, ponieważ pomaga w zmniejszeniu błędu ludzkiego. Takie technologie pozwalają również zaoszczędzić paliwo i sprzęt. Doskonałym przykładem jest samojezdny ciągnik. Pomoże on rolnikom zebrać plony na czas i zmniejszyć koszty pracy.

Nowe technologie komunikacyjne ułatwiły rolnikom dostęp do informacji i finansów. Jednak drobni rolnicy nadal napotykają poważne bariery w przyjmowaniu nowych technologii, w tym słabe informacje o ich korzyściach i sposobie ich wykorzystania. Ponadto na wielu obszarach wiejskich nadal brakuje szerokopasmowego internetu. Jednak w najbliższej przyszłości prawdopodobnie ulegnie to zmianie.

Nowoczesne technologie rolnicze pomagają również rolnikom ograniczyć marnotrawstwo i zwiększyć plony. Dzięki zaawansowanym technologiom rolnictwa precyzyjnego, rolnicy mogą dopasować nasiona, nawozy i środki ochrony roślin do konkretnych warunków glebowych. Ponadto, te nowoczesne technologie mogą prowadzić do zwiększenia możliwości eksportowych dla rolników. Zapotrzebowanie na żywność i pasze dla zwierząt będzie rosło wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie.

Przyjęcie nowoczesnych technologii rolniczych przez rolników zwiększy wydajność rolniczą i dochody. Pomoże to rolnikom efektywniej zarządzać środkami produkcji, produkować więcej żywności i podnieść jakość swoich produktów. Technologie te pomogą również rolnikom zaspokoić rosnące potrzeby żywnościowe i pomogą im dostosować się do zmian klimatycznych.

Znaczenie migrującej siły roboczej

Kanadyjskie rolnictwo historycznie polegało na migrującej sile roboczej w celu wsparcia operacji na farmach i ranczach. Jednak zmiany demograficzne i popyt na industrializację zmniejszyły zapotrzebowanie na pracę w kraju. W rezultacie kanadyjscy rolnicy coraz częściej prosili o zagraniczną siłę roboczą, aby pozostać konkurencyjnymi wobec innych krajów rolniczych. W odpowiedzi na to, rząd kanadyjski ustanowił w 1966 roku Program Sezonowych Pracowników Rolnych, który stał się głównym źródłem migracji siły roboczej w rolnictwie w Kanadzie.

We Włoszech, nieregularni pracownicy, zwani po angielsku caporalato, zaczęli przybywać w latach 70-tych, a ich liczba szybko rosła w latach 90-tych. Migranci ci zastępowali włoskich pracowników, którzy odchodzili z branży. W 2015 roku we włoskim sektorze rolniczym zatrudnionych było około 405 000 migrantów zarobkowych. Spośród nich 40 procent było nieudokumentowanych, a 80 procent nie było formalnie zatrudnionych.

Liczba stanowisk H-2A wzrosła pięciokrotnie od roku podatkowego 2005, a średnia długość certyfikacji dla nowych pracowników H-2A wynosi 5,6 miesiąca. Odpowiada to około 127 000 ekwiwalentów pełnego czasu pracy. Do 2020 roku będzie około 275.000 stanowisk H-2A, co stanowi około dwunastu procent siły roboczej w rolnictwie.

SAWP i TFWP wymagają, aby migrujący pracownicy rolni mieszkali na terenie należącym do pracodawcy. Społeczności te są często odizolowane i pozbawione transportu publicznego. To ogranicza ich interakcje społeczne i integrację. Istnieją jednak organizacje i organizacje non-profit, które zapewniają pomoc i wsparcie dla tych migrujących robotników rolnych.

Ponadto, migrujący robotnicy rolni potrzebują bardziej kompleksowego i efektywnego systemu związków zawodowych. Jest to ważny krok w kierunku rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk pracowniczych w rolnictwie.

Podobne tematy