Co to jest gospodarka rolna?

Kierownicy rolni planują i koordynują działalność gospodarstw rolnych. Nadzorują działalność produkcyjną i podejmują decyzje dotyczące zarówno krótko-, jak i długoterminowych celów produkcyjnych. Podejmują decyzje w dwóch przedziałach czasowych i analizują dane. Istnieje wiele różnych rodzajów zarządzania rolnictwem. Jeśli jesteś zainteresowany tym polem, ale nie masz konkretnego wykształcenia, rozważ praktykę w zakresie zarządzania rolnictwem.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który powstał przy współudziale gardeneo.pl

Kierownicy rolni planują i koordynują działania gospodarstw rolnych

Rola kierowników rolniczych polega przede wszystkim na planowaniu i koordynowaniu działań w gospodarstwach rolnych. Nowoczesne formy koordynacji pionowej obejmują rozwój bardziej efektywnych technologii i procesów, w tym handlu elektronicznego. Technologie takie ułatwiają przepływ informacji w całym łańcuchu wartości, w tym w dystrybucji produktów rolnych. Ponadto pozwalają na pionową koordynację systemów produkujących żywność.

Rola menedżerów rolnych może być różna w zależności od własności gospodarstw rolnych. Niektórzy mogą pracować w gospodarstwach rodzinnych, a inni w dużych konglomeratach. Chociaż gospodarstwa rodzinne i małe firmy agrobiznesu często reagują na nowe technologie, nadal pozostają lokalnymi przedsiębiorstwami o bliskich związkach ze społecznością, której służą. Przedsiębiorstwa te pomagają zachować dziedzictwo kulturowe społeczności wiejskich, zapewniając jednocześnie bazę ekonomiczną i społeczną. Z kolei lokalni mieszkańcy doceniają ich wkład w rozwój społeczności.

Nadzorują działalność produkcyjną

Zarządzanie rolnictwem to proces planowania, harmonogramowania i kontrolowania działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa rolniczego. Koncepcja ta jest podobna do koncepcji zarządzania produkcją w przemyśle, ale zarządzanie rolnictwem jest o wiele bardziej szczegółowe. Kierownicy produkcji muszą określić, które operacje należy wykonać w określonym czasie, kiedy przydzielić zasoby i jak je rozdzielić. Zarządzanie rolnictwem obejmuje również zarządzanie warunkami pogodowymi i klimatycznymi, które mogą mieć wpływ na produkcję.

Istnieje kilka sposobów, aby dostać się do zarządzania rolnictwem. Niektórzy znajdują zatrudnienie za pośrednictwem specjalistycznych agencji rekrutacyjnych lub publikacji branżowych. Inni zdobywają doświadczenie zawodowe w gospodarstwach rodzinnych. To doświadczenie zawodowe może pomóc im w zdobyciu stanowiska w zarządzaniu rolnictwem. Osoba może rozpocząć swoją karierę poprzez wolontariat w lokalnym gospodarstwie lub szkółce, lub poprzez program wolontariatu. Istnieje również wiele możliwości zdobycia cennych umiejętności biznesowych poprzez kursy i warsztaty.

Kariera w zarządzaniu rolnictwem jest również dostępna jako praktyki. Niektóre praktyki wymagają GCSE lub A levels, podczas gdy inne są przeznaczone dla osób bez formalnych kwalifikacji. Jednak pracodawcy tradycyjnie cenią doświadczenie nad kwalifikacjami akademickimi. Tak więc, najlepszą opcją byłoby zdobycie praktycznego doświadczenia w tej dziedzinie przed realizacją stopnia naukowego.

Kierownicy ds. rolnictwa mogą ściśle współpracować z rolnikami lub właścicielami gospodarstw. Wiele z tych miejsc pracy wymaga dobrych umiejętności komunikacji werbalnej. Menedżerowie rolni mogą zdecydować się na ukończenie certyfikatu zarządzania gospodarstwem, aby poprawić swoje umiejętności i zwiększyć wynagrodzenie. Certyfikat American Society of Farm Managers and Appraisers (ASFA) wymaga czterech lat doświadczenia w zarządzaniu rolnictwem, stopnia licencjata w odpowiedniej dziedzinie oraz ukończenia planu rolniczego.

Podejmują decyzje w dwóch przedziałach czasowych

Zarządzanie rolnictwem podejmuje decyzje w dwóch skalach czasowych i przedziałach czasowych. Decyzje krótkoterminowe podejmowane są w teraźniejszości, natomiast decyzje długoterminowe w przyszłości. W obu zakresach czasowych na decyzje wpływa aktualny klimat. Zrozumienie trendów klimatycznych jest niezbędne dla zarządzania rolnictwem. Informacje o klimacie mogą pomóc decydentom podejmować lepsze decyzje i odpowiednio planować.

Decyzje dotyczące rolnictwa są często złożone i mają znaczne skutki finansowe. Wymaga to od zarządzających gospodarstwami rolnymi konsekwentnej analizy alternatywnych rozwiązań. Podczas gdy niektóre alternatywy mogą być ocenione szybko, inne wymagają więcej czasu i rozważenia. Zastosowanie ram decyzyjnych może pomóc menedżerom zrozumieć istotne kompromisy i ocenić, czy przedsięwzięcie jest opłacalne. Dwa przedziały czasowe omawiane w tym artykule to budżet przedsiębiorstwa i budżet częściowy.

Silny mróz może poważnie uszkodzić uprawy w fazie ziarna lub kwitnienia. Plony w dotkniętych obszarach są znacznie niższe niż w obszarach niezamarzniętych. Wyższe są również przesiewy. W niektórych przypadkach zmiana może być nadal uzasadniona, jeśli powoduje mniejszy ogólny zysk i uwalnia zasoby do innych zastosowań.

Modele systemów rolniczych są coraz częściej wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji, od poziomu gospodarstwa do skal krajobrazowych. Służą one do przesiewania obszarów ryzyka i identyfikacji alternatyw zarządzania, które maksymalizują cele zrównoważonego rozwoju. Oprócz wspierania decyzji na poziomie gospodarstwa, modele te dostarczają również informacji społeczeństwu, informują o inwestycjach w badania i rozwój oraz kierują konkretnymi decyzjami w zakresie polityki publicznej.

Analizują dane

Zarządzanie rolnictwem analizuje dane w celu poprawy efektywności sektora rolnego. Rola big data w analizowaniu danych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zrównoważonych praktyk rolniczych. Oprócz poprawy produktywności i plonów rolnych, analiza big data przyczynia się do zrównoważonego zarządzania środowiskiem. Zarządzanie rolnictwem może pomóc złagodzić negatywne skutki zmian klimatu poprzez poprawę zrównoważonego rozwoju.

Analityka danych może pomóc rolnikom w identyfikacji problemów operacyjnych, określeniu jakości gleby i sformułowaniu algorytmów predykcyjnych. W związku z tym wykorzystanie tych narzędzi w rolnictwie konsekwentnie rośnie. Oczekuje się, że rynek tych narzędzi wzrośnie o 16,2% w latach 2018-2023. Będzie to napędzać zwiększone przyjęcie analityki danych w rolnictwie.

Istnieje jednak kilka wyzwań związanych z wykorzystaniem danych zebranych z poziomu gospodarstwa. Jednym z problemów jest rozłączenie między naukowcami a rolnikami. Naukowcy zajmujący się rolnictwem często nie są w stanie w pełni zrozumieć perspektywy rolników, a to może skutkować brakiem zaufania do wyników ich badań. Dlatego też współpraca rolnika z naukowcem jest niezbędna do uzyskania wiarygodnych danych.

Analiza big data w rolnictwie pomaga rolnikom podejmować lepsze decyzje w oparciu o dane z przeszłości i aktualne zmienne środowiskowe. W niektórych przypadkach oprogramowanie może przewidzieć awarie maszyn i pomóc rolnikom wybrać najlepszą lokalizację dla upraw. Oprogramowanie wykorzystywane w rolnictwie integruje również informacje z przeszłości i aktualne informacje o klimacie, glebie i warunkach uprawy. Wykorzystuje również czujniki polowe do pomiaru czynników środowiskowych.

Kierują organizacją agrobiznesu

Organizacje agrobiznesu to wzajemnie powiązane systemy, które produkują dobra i usługi dla konsumentów na całym świecie. Są one ogniwem łączącym podstawowe i przemysłowe sektory gospodarki oraz tworzą zatrudnienie i zyski dla społeczeństwa. Pole to składa się z wielu sektorów, w tym rolnictwa, akwakultury, przetwórstwa żywności i zwierząt gospodarskich.

Globalny rynek agrobiznesu wymaga nowych liderów, którzy są myślicielami strategicznymi i sprzyjają organizacjom zorientowanym na klienta. Liderzy ci muszą rozumieć problemy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, z którymi borykają się organizacje agrobiznesu. Muszą również mówić językiem rządu i innych organizacji, aby zapewnić, że ich działania są zrównoważone i spełniają potrzeby konsumentów.

Specjaliści od agrobiznesu są bardzo poszukiwani w całej branży, a możliwości w tej dziedzinie są obfite. Muszą być w stanie pracować w wielu działach i optymalizować procesy produkcyjne. Stopień Agrobiznesu otworzy wiele możliwości rozwoju kariery w wielu różnych dziedzinach. Na przykład absolwenci mogą wybrać pracę w sektorze prywatnym lub w gospodarstwie rolnym lub ranczo.

Menedżerowie rolni nadzorują planowanie i działanie farm, szklarni, szkółek i innych miejsc produkcji rolnej. Mogą również zatrudniać rolników do zarządzania określonymi uprawami. Praca, którą wykonują jest bardzo praktyczna i często nie mają formalnego szkolenia. Często uczą się w pracy poprzez praktyki w lokalnych gospodarstwach lub poprzez doświadczenie zawodowe. Niektórzy menedżerowie dziedziczą nawet rodzinne gospodarstwo. Jednakże, stopnie licencjackie są coraz bardziej wartościowym atutem w tej branży. Land-grant colleges i uniwersytety oferują programy w zakresie rolnictwa, zarządzania gospodarstwem i agronomii.

Podobne tematy