Co to jest finansowanie rolnictwa?

Finansowanie rolnictwa to rodzaj programu kredytowego, który jest dostępny dla rolników. Program ten ma na celu pomóc rolnikom w planowaniu przyszłości, jednocześnie zajmując się codziennymi problemami. Istnieją pewne wymagania, które należy spełnić, aby zakwalifikować się do tego typu kredytu. Oto kilka przykładów programów finansowania, z których mogą korzystać rolnicy.

Finansowanie rolnictwa to program pożyczkowy dla rolników

Finansowanie rolnictwa to program pożyczkowy, który daje rolnikom dostęp do kapitału na rozwój ich biznesu. Założenie gospodarstwa jest kosztownym przedsięwzięciem, a jego rozbudowa wymaga równie dużych nakładów. Dzięki kredytowi rolnik może zakupić więcej ziemi, zwierząt gospodarskich lub innego sprzętu. Te pieniądze mogą być przeznaczone na nowe maszyny, a także na zatrudnienie dodatkowej pomocy w celu zwiększenia wydajności. Rolnicy muszą inwestować w specjalistyczny sprzęt, taki jak ciągniki czy systemy nawadniające. Ten sprzęt jest drogi, więc powinni go dokładnie zaplanować.

USDA oferuje program pożyczkowy dla rolników, który może być wykorzystany do zakupu ziemi rolnej i innych nieruchomości. Pożyczka ta trwa 15 lat i może pokryć do 95 procent wycenionej wartości nieruchomości. Oprocentowanie tych pożyczek to prime plus 1,75%. Wnioskodawcy muszą zabezpieczyć gwarancję FSA lub NCAFA przed uzyskaniem pożyczki USDA.

Program pożyczkowy oferuje dwa główne rodzaje pożyczek: pożyczki kapitałowe i pożyczki produkcyjne. Te pierwsze rodzaje są udzielane rolnikom na sfinansowanie produkcji określonego towaru, natomiast pożyczki kapitałowe są udzielane na cele nieprodukcyjne. Pożyczki te zazwyczaj nie wymagają spłaty w ramach cyklu produkcyjnego, ale są spłacane z wpływów z gospodarstwa rolnego w miarę upływu czasu.

Innym programem pożyczkowym dla rolników jest USDA Farm Service Agency (FSA). FSA pomaga rolnikom o niskich dochodach lub bez dochodów w finansowaniu sprzętu, inwentarza i innych wydatków związanych z gospodarstwem. FSA posiada czytelnię, w której można uzyskać informacje na temat finansów i kredytów rolniczych.

Obejmuje planowanie na przyszłość, jak również sprawy codzienne

Wyzwania rolnictwa stały się coraz bardziej złożone i wyrafinowane, z naciskiem na dobra i usługi ekosystemowe oraz na cyfrowość i zwinność. Rosnąca presja na marże rolne, zmniejszona wielkość sprzedaży i zablokowane globalne łańcuchy dostaw dodały złożoności i wyzwań. Ponadto tradycyjny system rolniczy ma istotne dziedzictwo kulturowe i znaczny potencjał dóbr publicznych.

Wiąże się to z szeregiem wymogów, aby uzyskać kredyt

Finansowanie rolnictwa jest powszechnym sposobem pozyskiwania kapitału na działalność rolniczą. Istnieje szereg wymagań, które muszą być spełnione przed zatwierdzeniem kredytu. Wiele banków oferuje linie kredytowe dla rolników. Zazwyczaj pożyczki są na okres od dwóch do dziesięciu lat. Rolnicy mogą wykorzystać te linie do zakupu maszyn, paszy, usług weterynaryjnych i sprzętu. Istnieją również niektóre firmy rolnicze, które oferują zniżki gotówkowe na tych liniach. W zależności od rodzaju finansowania, rolnik może otrzymać nawet 2 procent od ceny zakupu.

Rolnicy muszą mieć kilka różnych rodzajów aktywów. Jednym z najbardziej podstawowych wymogów jest zdolność produkcyjna gospodarstwa. Jest ona określana przez rentowność gospodarstwa, a także jego kapitał. Kolejnym wymogiem jest stan polityczny i gospodarczy kraju. Sytuacja w kraju wpływa na decyzje podmiotów finansujących. Na przykład wybory w kraju lub inflacja mogą wpłynąć na kondycję gospodarczą kraju. Finansowanie rolnictwa może być pomocne dla działalności rolnika, ale ważne jest, aby upewnić się, że spełnia wymagania przed ubieganiem się o kredyt.

Uzyskanie kredytu jest niezbędne dla produkcji rolnej. Wielu rolników nie ma dostępu do kredytu, więc potrzeba uzyskania finansowania jest istotna. Federalny System Kredytów Rolniczych odgrywa istotną rolę w kredytowaniu rolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Organizacja ta jest siecią kredytodawców detalicznych i banków hurtowych, które zapewniają ponad 180 miliardów dolarów kredytu dla rolników. System zapewnia około 35% kredytów, których producenci rolni potrzebują każdego roku. Dostawcy kredytów rolniczych udzielają rolnikom pożyczek krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych.

Polega na ciągłym procesie

Finansowanie rolnictwa polega na ciągłym procesie poszukiwania środków finansowych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Przedsiębiorstwa rolnicze wykorzystują instrumenty bezpośrednie, instrumenty pośrednie oraz różne papiery wartościowe. Wybór sposobu finansowania zależy od wielkości i rodzaju przedsiębiorstwa, warunków rynkowych oraz stóp procentowych. Wybór sposobu finansowania zależy również od rodzaju dostępnego zabezpieczenia. Przedsiębiorstwa rolnicze mogą pożyczać pieniądze na zakup sprzętu, ziemi i produktów. Oprócz kredytów, przedsiębiorstwa rolnicze wykorzystują również kapitał własny, który pochodzi od właścicieli projektu inwestycyjnego.

Producenci rolni często mają problemy finansowe z powodu opóźnionych płatności od swoich klientów. Często oznacza to, że muszą sprzedawać swoje produkty lokalnie, aby zarobić. Korzystanie z usług finansowych, takich jak faktoring, może pomóc im w wypełnieniu zobowiązań finansowych i utrzymaniu dobrych relacji z odbiorcami. Mogą również sprzedać swoje należności wyspecjalizowanej agencji, która zajmie się ich księgowaniem i ściąganiem rachunków.

Głównym celem finansowania rolnictwa jest wzmocnienie pozycji rolników i łańcucha wartości żywności. Dzięki temu producenci rolni mogą uzyskać bezpośredni dostęp do kapitału, środków produkcji i innych usług potrzebnych do uprawy i wprowadzania na rynek swoich upraw. Do 2050 roku zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o 70% i oczekuje się, że rolnictwo będzie musiało generować ponad 80 miliardów dolarów rocznie, aby wyżywić świat.

Wielkie międzynarodowe korporacje coraz częściej stają się głównym źródłem finansowania rolnictwa. Ponieważ kontrolują one globalne łańcuchy dostaw, coraz częściej szukają sposobów finansowania rolnictwa.

Wiąże się z ryzykiem

Finansowanie rolnictwa wiąże się z ryzykiem z wielu powodów. Niektóre z tych ryzyk są bardziej znaczące niż inne. Na przykład niektóre banki rolne nadmiernie polegają na zabezpieczeniach, źle oceniając wartość gruntów rolnych i niedoszacowując zdolności kredytobiorców do obsługi zadłużenia. Czynniki te mogą prowadzić do błędnych założeń, problematycznych pożyczek i strat kredytowych. Finanse rolnicze podlegają również presji konkurencji, co może prowadzić do pobłażliwych standardów oceny ryzyka i niewystarczającej wyceny ryzyka. Ponadto, upadłe banki czasami tworzą strukturę kredytów w oparciu o doświadczenia zarządu z kredytobiorcami.

Ryzyko w finansowaniu rolnictwa obejmuje ryzyko cenowe, ryzyko produkcyjne i ryzyko instytucjonalne. Ryzyko cenowe i produkcyjne są ze sobą powiązane. Niskie ceny i produkcja mogą utrudnić spłatę kredytów. Podobnie niskie ceny mogą doprowadzić do spadku wartości rynkowej. Te czynniki mogą sprawić, że sytuacja finansowa gospodarstwa będzie bardzo niestabilna.

Pomimo tych zagrożeń zawsze istotne są rozważne praktyki zarządzania ryzykiem. Właściwa analiza kredytowa, odpowiednia struktura kredytu oraz solidne marginesy zabezpieczeń są kluczowe dla zapobiegania problematycznym kredytom. Banki rolnicze powinny przedkładać jakość kredytów nad wzrost portfela kredytowego. Nie należy poświęcać przychodów w celu poprawy jakości kredytów. Bezpieczeństwo kapitału jest co najmniej tak samo ważne jak zysk.

Ułatwia rozwój łańcuchów wartości żywności

Finansowanie rolnictwa ułatwia rozwój łańcuchów wartości żywności i rolnictwa poprzez usługi i produkty finansowe. Finansowanie łańcucha wartości to model biznesowy, który opiera się na procesie napędzanym przez producentów, aby złagodzić ograniczenia wzrostu. Łańcuch wartości składa się z kilku podmiotów o zróżnicowanych interesach i możliwościach.

VCF można wykorzystać do dostosowania podaży do popytu na nowym rynku. Ponadto może obniżyć koszty finansowe związane z ochroną przed ryzykiem dla producentów i dostawców środków produkcji. Ważne jest jednak, aby wybrać takiego uczestnika łańcucha wartości, który rozumie łańcuch wartości. Dlatego instytucje udzielające pomocy powinny przeprowadzić badania rozpoznawcze przed wyborem partnera.

Małe jednostki przetwórcze często działają w obiektach należących do rodziny lub w pomieszczeniach domowych. Zazwyczaj mają wysokie koszty operacyjne i ograniczone środki trwałe, więc muszą pożyczać od zewnętrznych kredytodawców. Ponadto często brakuje im płynności, aby wstępnie sfinansować zakup produktów w okresie zbiorów. W związku z tym istotne jest umożliwienie małym jednostkom przetwórstwa poprzez finansowanie rolnictwa.

Poprzez sojusze strategiczne instytucje finansowania rolnictwa mogą zmniejszyć koszty i ryzyko. Sojusze te ułatwiają również wypłatę i spłatę pożyczek oraz zapewniają alternatywne zabezpieczenia dla rolników. Chociaż instytucje finansowe są naturalnym wyborem dla finansowania rolnictwa, wolno wchodziły na rynek ze względu na szereg wyzwań, w tym izolację geograficzną, słabe systemy wewnętrzne i ograniczone możliwości.

Podobne tematy