Co to jest rozszerzenie rolnicze?

Rozszerzenie rolnicze to system lub usługa, której celem jest pomoc rolnikom w ulepszeniu ich praktyk i metod rolniczych. Polega na zastosowaniu nowej wiedzy naukowej i badań naukowych do praktyk rolniczych, poprzez edukację rolników. Dobry program rozszerzenia powinien ułatwiać transfer wiedzy pomiędzy różnymi podmiotami, które są częścią systemu innowacji, a także pomagać w tworzeniu i strukturze organizacji, które przyniosą korzyści lokalnym rolnikom.

Rozszerzenie rolnicze to usługa lub system, który pomaga ludziom z gospodarstw rolnych w ulepszaniu metod i technik rolniczych

Istnieje kilka rodzajów usług rozszerzenia rolniczego. Niektóre z nich są prowadzone przez przedsiębiorstwa sektora prywatnego, podczas gdy inne są oferowane przez organy rządowe. Usługi te oferują rolnikom szeroki zakres informacji i pomocy w zakresie praktyk rolniczych. Pomagają one również rolnikom w zarządzaniu ich ziemią i poprawiają ich byt.

Rozszerzenie działalności rolniczej obejmuje szkolenie rolników w zakresie nowych technik i metod. Często rolnicy muszą nauczyć się nowych umiejętności, takich jak obsługa nieznanego sprzętu lub zarządzanie projektem. Mogą również potrzebować poprawić swoje umiejętności zarządzania, takie jak prowadzenie dokumentacji i przydzielanie zasobów gospodarstwa. Ponadto, agent ds. rozwoju musi być dokładnie przygotowany do swoich działań w tym zakresie. Powinien on najpierw zidentyfikować umiejętności, których rolnicy w jego okolicy potrzebują najbardziej i zorganizować doświadczenia edukacyjne, które pomogą im zdobyć tę wiedzę.

Celem extension jest pomoc rolnikom w zmianie ich postawy wobec trudności w prowadzeniu gospodarstwa. Jego działania koncentrują się na zwiększeniu wydajności rolnictwa, dochodów i statusu społecznego. Agenci Extension dyskutują z rolnikami, rozwijają ich zrozumienie problemów i pomagają im opracować sposoby ich przezwyciężenia. W ten sposób system jest w stanie poprawić życie rolników i zwiększyć wydajność.

Rozszerzenie rolnicze jest ważną częścią rolnictwa wiejskiego w wielu krajach rozwijających się. Pomaga zapewnić rolnikom dostęp do informacji, edukacji i rozrywki, i jest niezbędna dla rozwoju obszarów wiejskich. Podczas pandemii COVID-19, organizacje zajmujące się rozszerzaniem działalności rolniczej były zmuszone do ściślejszej współpracy z lokalnymi sieciami radiowymi. Niektóre organizacje zajmujące się rozszerzaniem działalności rolniczej stworzyły nawet radiowe talk show, aby edukować rolników.

Agenci rozszerzeń ściśle współpracują z rolnikami i innymi agencjami, aby zrozumieć i rozwiązać problemy rolnicze. Współpraca ta pomaga uniknąć dublowania działań i daje możliwość tworzenia zintegrowanych programów dla gospodarstw. Problemem jest to, że nie wszyscy rolnicy mają takie same praktyki rolnicze. Niektórzy są bardziej otwarci na nowe praktyki i innowacje, a inni są bardziej konserwatywni. Dlatego agenci rozszerzenia muszą zidentyfikować i opracować programy, które są odpowiednie dla każdej grupy.

Rozszerzenie działalności rolniczej jest ważną częścią działalności wiejskiej i jest bardziej rozpowszechnione niż inne działania wiejskie. Jest ono ważne nie tylko dla rodziny rolniczej, ale także dla kraju. Działania związane z rozszerzeniem działalności rolniczej obejmują pracę z rolnikami, aby pomóc im w ulepszeniu ich praktyk rolniczych i zwiększeniu wydajności.

Jest to profesjonalna interwencja komunikacyjna

Agenci rozszerzenia rolniczego odgrywają kluczową rolę w procesie komunikacji. W swojej pracy powinni rozważyć zróżnicowanie metod komunikacji, aby dotrzeć do różnych grup ludzi. Na przykład, niektórzy ludzie mogą lepiej reagować na filmy wideo niż na żywych mówców. Dla innych osób filmy mogą być zbyt formalne w stosunku do otoczenia, w którym są prezentowane.

Agenci ds. rozwoju rolnictwa muszą posiadać zaplecze techniczne, aby skutecznie świadczyć swoje usługi. Ponadto powinni oni okresowo przechodzić szkolenia dotyczące zmian klimatycznych. Poprawi to ich zdolność do dostarczania rolnikom porad i informacji na temat zmian klimatu. Według Sulaiman & Mittal, agenci ds. rozszerzenia działalności rolniczej muszą rozwijać swoją wiedzę techniczną oprócz umiejętności funkcjonalnych, aby skutecznie świadczyć doradztwo w zakresie rozszerzenia działalności.

Rozszerzenie rolnicze jest procesem przekazywania nowych informacji i technologii rolnikom w celu poprawy ich wydajności. Agenci rozszerzenia rolniczego służą jako pomost pomiędzy rolnikami a rolniczymi instytutami badawczymi. W rezultacie dostarczają oni rolnikom istotnych informacji i porad. Oprócz dostarczania informacji technicznych i porad, zapewniają również rolnikom wsparcie instytucjonalne.

Agenci ds. rozszerzenia działalności rolniczej pomagają również w produkcji mediów i innych form komunikacji. Agenci rozszerzenia mogą dostarczać informacji producentom środków masowego przekazu i informować ich o problemach rolników lub potrzebach informacyjnych. Agenci rozszerzenia mogą również pomóc producentom mediów poprzez dostarczenie materiałów, takich jak zdjęcia i nagrane wywiady z rolnikami. Agenci ds. rozszerzania działalności rolniczej mogą również wykorzystywać środki masowego przekazu do promowania działań rozszerzających, takich jak dystrybucja plakatów i zachęcanie rolników do słuchania audycji rolniczych.

Agenci zajmujący się rozszerzaniem działalności rolniczej muszą być w stanie skutecznie przekazywać swoje przesłanie i czynić je zrozumiałym dla rolników. Chociaż nie są w stanie dotrzeć do wszystkich, powinni starać się, aby ich wiadomości były jak najprostsze. Ponadto powinni regularnie zmieniać swoje wyświetlacze, aby były one aktualne.

Powinien ułatwiać dostęp do wiedzy i jej transfer pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w system innowacji

Specjaliści ds. rozszerzeń powinni tworzyć komunikaty skierowane do różnych typów adoptujących. Powinni skupić się na względnych zaletach innowacji w porównaniu z alternatywami oraz na zgodności innowacji z charakterystyką danej społeczności. Powinni również rozważyć praktyczność innowacji w kontekście sytuacji rolników.

Podejście sieciowe translokalne może być użyteczne w zrozumieniu systemów innowacji rolniczych. Podejście to zakłada udział lokalnych aktorów i tworzenie więzi translokalnych. Więzi te mogą być formalne lub nieformalne. Podczas gdy więzi formalne są często związane z reprezentacją instytucjonalną, więzi nieformalne często wynikają z migracji członków rodziny i mogą ułatwiać transfer wiedzy.

Innowacje rolnicze powinny być ułatwione poprzez zastosowanie odpowiedniego połączenia przestrzenności, złożoności i łączności. Wysoki stopień centralizacji hamuje społeczne uczenie się i dyfuzję innowacji, podczas gdy niska centralizacja promuje społeczne uczenie się. Ponadto, odległość geograficzna ogranicza zakres innowacji rolniczych poprzez uniemożliwienie dostępu do różnorodnych źródeł wiedzy i ograniczenie społecznego uczenia się.

Różne podmioty zaangażowane w system innowacji powinny mieć skuteczne mechanizmy dzielenia się i rozpowszechniania wiedzy i informacji. Rolnicy centralni zwykle polegają na formalnym rozszerzeniu i mediach, podczas gdy podmioty niecentralne polegają na nieformalnej wiedzy i informacji. Ponadto, lokalni aktorzy i przedstawiciele instytucjonalni powinni rozwijać silne więzi między sobą i pomóc w wypełnieniu luki w wiedzy.

W pewnym podokręgu największym rolnikiem uprawiającym trzcinę cukrową jest WC. Kontraktuje on z rolnikami na mniejszą skalę i ma bliskie powiązania z firmą produkującą trzcinę cukrową. Ponadto reprezentuje on również BAAC w regionie. Ten ostatni jest szczególnie sprawny w promowaniu adopcji i szkoleń.

System rozszerzeń odgrywa istotną rolę w procesie transferu wiedzy. Pomaga on rolnikom w organizacji ich systemów rolniczych, łączy ich z rynkami i zapewnia dostęp do materiałów opartych na badaniach naukowych. System rozszerzenia był historycznie odpowiedzialny za to zadanie.

Programy Extension mogą przybierać różne formy. Do najbardziej popularnych należą wymiany między gospodarstwami oraz uczenie się przez uczestnictwo. Procesy te sprzyjają upodmiotowieniu i dzieleniu się wiedzą. Najbardziej znanymi przykładami tego podejścia są szkoły polowe dla rolników oraz rozwój technologii oparty na uczestnictwie.

Podobne tematy