Korzyści z rolnictwa

Z ukierunkowanych praktyk rolniczych można uzyskać kilka korzyści z rolnictwa. Obejmuje to działania, które zwiększają dostępność i jakość pożywnej żywności. Na przykład, zwiększona produkcja zwiększa dochody, które mogą być wykorzystane do zakupu pożywnej żywności. Ponadto, poprawa zdrowia gleby i biofortyfikacja zwiększają wartość odżywczą upraw. Działania te mogą również zmniejszyć względne ceny i czas przygotowania pożywnej żywności. Ponadto dywersyfikacja produkcji może zostać osiągnięta poprzez przyjęcie nowych upraw i systemów produkcji.

Żywność

Rolnictwo ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W szczególności Cel 2 dotyczy zerowego poziomu głodu. Rolnictwo przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego poprzez zwiększanie dochodów najuboższych społeczności. W rezultacie sektor rolniczy pomaga łagodzić ubóstwo cztery razy skuteczniej niż jakikolwiek inny sektor.

Sektor rolniczy oferuje kluczowe możliwości poprawy zdrowia i odżywiania. Jednak to połączenie jest często pomijane, pomimo równoległych inicjatyw, które obejmują te trzy sektory. W przypadku żywienia, związek jest złożony i wymaga wielodyscyplinarnego podejścia. Aby być skutecznym, sektory te muszą działać w zgodzie. Na przykład środki bezpieczeństwa żywności muszą być bardziej skuteczne i przejrzyste oraz nie powinny zwiększać kosztów handlu. Ponadto środki sanitarne i fitosanitarne muszą być oparte na wiedzy naukowej i niedyskryminacyjne. Powinny one również zwiększyć zaufanie do dostaw żywności w czasie kryzysów.

Sektor rolniczy przyczynia się do zdrowego stylu życia poprzez dostarczanie niezbędnych składników odżywczych. Produkty są ważnym źródłem węglowodanów, białek i błonnika. Są to elementy składowe ludzkiego życia. Wiele warzyw i owoców jest również bogatych w witaminy i minerały. Organizm ludzki nie może prawidłowo funkcjonować bez tych pokarmów, a ich regularne spożywanie jest niezbędne dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

Przemysł rolniczy jest ważną częścią amerykańskiej gospodarki. Przyczynia się do wytwarzania wielu produktów i usług. W samych Stanach Zjednoczonych firmy produkujące żywność i napoje zatrudniają 1,7 miliona osób. Firmy związane z rolnictwem wytwarzają również 136 miliardów dolarów PKB, co stanowi około 0,6% PKB kraju.

Oprócz dostarczania żywności dla ludzi, rolnictwo przyczynia się również do zdrowszego środowiska. Naukowcy opracowują wysokowydajne odmiany upraw, które wymagają mniej nawozów i pestycydów. Pomaga to chronić cenne zasoby naszej planety, utrzymując bezpieczeństwo żywnościowe i zapobiegając głodowi na świecie.

Surowce

Rolnictwo odgrywa kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb konsumentów i biznesu. Produkty rolnictwa obejmują błonnik, węglowodany, białka i witaminy. Wiele z tych substancji występuje naturalnie w owocach i warzywach. Są one również doskonałym źródłem smaku, co czyni je popularnym dodatkiem do naszej diety. Ponadto, wiele z tych produktów jest bardzo odżywczych, zwłaszcza owoce i warzywa.

Rolnictwo przyczynia się do globalnego handlu i pomaga krajom rozwijać ich gospodarki. Wpływa również na życie przyszłych pokoleń. Dlatego też, aby rolnictwo funkcjonowało w dłuższej perspektywie, konieczny jest zrównoważony system gospodarczy. Rozwój zrównoważonego rolnictwa będzie również wspierał realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Rolnictwo i związane z nim gałęzie przemysłu stanowią znaczny procent PKB Stanów Zjednoczonych.

Rolnictwo jest kluczowym aspektem życia człowieka na przestrzeni dziejów. Nawet dziś pozostaje ono podstawą gospodarki wielu krajów. Jego zakres poszerzył się o wiele podsektorów. Podczas gdy rolnictwo jest najczęściej kojarzone z hodowlą, obejmuje ono również szereg powiązanych branż, w tym produkcję żywności i włókien. Obejmuje również przedsiębiorstwa zajmujące się pozyskiwaniem drewna, szklarnie i hodowlę zwierząt. Chociaż metody rolnictwa różnią się w zależności od regionu, jest ono podstawą rozwoju cywilizacji i łańcuchów dostaw na całym świecie.

Zmiany klimatyczne

Rolnictwo ma silny wpływ na klimat i środowisko, co sprawia, że należy rozważyć, jak dostosować się do zmian klimatycznych. Rolnictwo wpływa również na dostępność kluczowych zasobów. Ponadto zmiany klimatu mogą zmienić lokalizację i ilość produkowanej żywności. Badanie to zapewni podstawy naukowe dla decyzji podejmowanych na obszarach wysokiego ryzyka.

Rolnictwo odpowiada za około 6,7 procent całkowitej emisji gazów cieplarnianych w USA. Ale zgodnie z obecnym projektem ustawy Izby, nie ma przyszłego limitu emisji dla tego sektora. Oznacza to, że rolnicy będą musieli płacić więcej za prąd, propan, olej napędowy i nawozy produkowane w kraju. Co więcej, te zmiany w prawodawstwie mogą wpłynąć na koszt pestycydów i nawozów produkowanych za granicą.

Obecnie bada się szereg opcji adaptacyjnych, które mają pomóc rolnictwu w radzeniu sobie ze zmianami klimatu. Te opcje adaptacyjne obejmują zwiększenie wiedzy decydentów na temat klimatu, zmniejszenie negatywnych skutków i maksymalizację możliwości. Jednak w niewielu badaniach oceniono potencjalną skuteczność tych strategii i wskaźniki ich przyjęcia. Na przykład, synteza badań nad umiarkowanymi i tropikalnymi systemami uprawy pszenicy wykazała, że korzyści z adaptacji są podobne. Jednak korzyści uzyskane dzięki tym adaptacjom są ograniczone w warunkach poważniejszych zmian klimatycznych.

Rolnicy mogą podejmować świadome decyzje z pomocą dokładnych modeli klimatycznych. Modele te są coraz częściej wykorzystywane do wspierania decyzji rolniczych. Pomimo niepewności związanej z tymi modelami, okazały się one przydatne do analizy polityki i inwestycji. Uwzględniają one krytyczne czynniki, w tym wzorce pogodowe. Modele klimatyczne nie są jednak niezawodne, jeśli chodzi o przewidywanie przyszłych opadów.

Na przykład, cieplejszy klimat może zmniejszyć zapotrzebowanie na zimowe pomieszczenia dla intensywnego przemysłu hodowlanego. Ponadto, cieplejsze temperatury mogą zwiększyć straty wody w wyniku parowania. W dłuższej perspektywie wyższe temperatury mogą nawet zmniejszyć wydajność upraw.

Zatrudnienie

Korzyści z zatrudnienia w rolnictwie są obfite i zróżnicowane. Wzrost rolnictwa przyczynia się do globalnego handlu, wspiera rozwój gospodarczy i tworzy miejsca pracy. Kraje z silnym sektorem rolniczym mają również wyższe dochody na mieszkańca i wyższą produktywność. Sektor ten pomaga również budować wydajną infrastrukturę i wspierać innowacje. Globalne łańcuchy dostaw mogą wpływać na takie branże jak rolnictwo i technologia, a produkty rolne są wykorzystywane w wielu innych sektorach.

Jednak wielu pracodawców z branży rolniczej nie dostarcza pracownikom pełnej wartości ich świadczeń. Pracownicy mogą nie rozumieć, jak ich zarobki mogą przełożyć się na darmowe obiady lub wołowinę, a także mogą przeoczyć konsekwencje podatkowe płacenia do 30% ich dochodu brutto. Jednak pracodawcy rolni nie powinni pomijać znaczenia świadczeń pracowniczych i upewnić się, że ich pracownicy czują się zadowoleni i docenieni.

Rolnictwo jest wielomiliardową branżą, ale wiele osób poszukujących pracy nie zdaje sobie sprawy z dostępnych wysokopłatnych możliwości. Branża ta stale się rozwija i stale potrzebuje nowych talentów. Rolnictwo zapewnia konkurencyjne wynagrodzenie, wysokie bezpieczeństwo pracy i pozytywny wpływ na społeczeństwo. Poniżej przedstawiono kilka z wielu korzyści wynikających z zatrudnienia w rolnictwie:

W samych Stanach Zjednoczonych rolnictwo tworzy miejsca pracy dla milionów ludzi. Sektor ten pomaga również krajom rozwijać ich gospodarki. Rolnictwo przyczynia się również do bezpieczeństwa żywnościowego wielu narodów. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ mają na celu zmniejszenie głodu. Zrównoważone praktyki rolnicze poprawiają również żyzność gleby i pomagają zmniejszyć wpływy związane z klimatem.

Rolnictwo jest branżą, która wymaga istotnych zmian w celu ochrony naszej planety. Oznacza to, że branża ta potrzebuje kreatywnych i innowacyjnych osób, aby mogła się rozwijać i zaspokajać rosnące potrzeby ludzi. Osoby, które zdecydują się wejść do branży rolniczej, będą częścią rozwiązania światowego kryzysu żywnościowego i wodnego. Obecnie w USA jest 22,2 mln miejsc pracy w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Stanowi to 10,9 procent całkowitego zatrudnienia w USA. Chociaż liczba ta wzrasta w ciągu ostatniej dekady, brakuje wykwalifikowanych absolwentów, którzy chcą wejść w dziedzinę rolnictwa.

Wpływ na środowisko

Aby zmniejszyć wpływ rolnictwa na środowisko, należy rozważyć wiele rozwiązań. Rozwiązania te mogą obejmować precyzyjne stosowanie składników odżywczych, bardziej efektywne stosowanie pestycydów, postępy w genetyce upraw i biotechnologii oraz różne rozwiązania inżynieryjne. Ponadto musimy wziąć pod uwagę zasady funkcjonowania ekosystemu, które obejmują skład gatunkowy, różnorodność i warunki fizyczne.

Produkcja rolnicza uwalnia gazy cieplarniane i substancje chemiczne, które wpływają na powietrze, glebę i różnorodność biologiczną. Zmienia również pokrycie terenu, co może wpływać na zdolność planety do pochłaniania ciepła. Te gazy cieplarniane są związane ze skutkami globalnego ocieplenia. Praktyki rolnicze są również odpowiedzialne za uwalnianie tlenków azotu, które jako gaz cieplarniany są silniejsze niż dwutlenek węgla.

W różnych rodzajach rolnictwa stosuje się nawozy i pestycydy, które emitują azotany i fosfor do atmosfery. Wpływa to na jakość gleby i powietrza, co z kolei wpływa na różnorodność naszej planety. Ponadto, praktyki rolnicze zmieniają również pokrycie terenu, co może zmienić zdolność Ziemi do absorbowania światła i odbijania ciepła.

Wpływ rolnictwa na środowisko może być różny w różnych regionach i rodzajach rolnictwa. Wpływ każdego rodzaju rolnictwa będzie zależał od rodzaju stosowanych metod produkcji i warunków klimatycznych danego regionu. Istnieje wiele czynników i procesów, które przyczyniają się do wpływu rolnictwa na środowisko, w tym inżynieria genetyczna, degradacja gleby i zanieczyszczenie powietrza.

Działalność rolnicza ma znaczący wpływ na zasoby wodne. Zubożenie wody przez praktyki rolnicze może spowodować obniżenie poziomu wody w ekosystemach słodkowodnych i morskich, powodując ich eutrofizację. Dodatkowo, produkcja rolnicza może zwiększyć atmosferyczną akumulację gazów cieplarnianych.

Podobne tematy